Hizmetlerimiz

Risk değerlendirmesi

Çalışma ortamlarında potansiyel tehlike ve riskleri somut bir şekilde ortaya çıkarmak amaçlanmaktadır.

İşletmenin iş akış şemalarından yola çıkarak tüm süreçler belirlenecek, ana ve alt süreçlerde yapılan çalışmalar ve bunlardan kaynaklanacak potansiyel tehlikeler göz önüne alınacaktır. Uygun olan skala sistemine göre potansiyel tehlikeler puanlandırılacaktır.

Belirlenen bütün tehlikelerin meydana gelme olasılıkları ve şiddetleri puanlama yöntemi kullanılarak hesaplanacaktır.

Puanlama sistemiyle hesaplanan tehlikeler için risk seviyelerine uygun aksiyon planları oluşturulacak, risk seviyelerine uygun güvenlik önlemleri alınacak, çalışma ortamlarında kullanılmak üzere çalışma talimatları hazırlanacaktır.

Hazırlanan dokümanlar işyerine imza karşılığı teslim edilecektir.

Risk Analizini 5 ana başlık altında toplayabiliriz…

RİSK DEĞERLENDİRME ADIMLARI

1. Tehlikelerin Belirlenmesi
Bu adımda, işyerinde çalışanlara, ürünlere, iş ekipmanlarına nelerin zarar verebileceği belirlenir.
2. Tehlikelerin Değerlendirilmesi
Birinci adımda tespit edilen tehlikelerden kimlerin ve nasıl etkileneceği belirlenir, listedeki tehlikelerin hangileri için ne tür önlemler alınacağı ve hangileri için risk derecelendirmesi yapılacağına karar verilir.
3. Risklerin Derecelendirmesi ve Alınacak Önlemlere Karar Verilmesi
İkinci adımda derecelendirilmesine karar verilen tehlikelerin her biri için ayrı ayrı risk ağırlık oranları hesaplanır ve riskler öncelik sırasına konulur.
4. Bulguların Kayıt Altına Alınması ve Kontrol Önlemlerinin Uygulanması
İkinci ve üçüncü adımlarda alınmasına karar verilen önlemlerin hemen ortadan kaldırılabilecek olan tehlikeler için olanları derhal uygulamaya alınır ve tehlikenin tekrar ortaya çıkmaması için uygun bir kontrol periyodu belirlenir. Belirli bir maliyet ve zaman gerektiren önlemler için uygulama planları yapılarak uygulama süreci başlatılır.
5. Denetim, İzleme, Gözden Geçirme ve Gerekli Hallerde İyileştirme
İşyerinde gerçekleştirilen risk yönetiminin tüm aşamaları ve uygulanması denetlenir, izlenir ve aksayan yerler gözden geçirilerek sürekli iyileştirme kapsamında gerekli görülen hallerde güncellenir